>
_WILKOKNOL_Logo_Liggend

Bel direct: 06 – 201 53 168

Persoonlijk betrokken
nalatenschapscoach financieel coach levensexecuteur vereffenaar executeur mentor bewindvoerder

Privacyreglement

Versie Mei 2018

Een goede dienstverlening kan niet zonder duidelijke en heldere afspraken. Daarom heeft Wilko Knol afspraken en verwachtingen vastgesteld in zijn Privacyreglement. Zo weten u en ik waar onze verwachtingen zitten en onze afspraken op gebaseerd zijn.

Dit reglement is er dan ook om u, de klant, te beschermen. Dit is het uitgangspunt voor Wilko Knol om dit met u te delen in het navolgende document.

Begripsomschrijving; In de navolgende artikelen wordt verstaan onder:

 • Reglement : Dit privacyreglement
 • Privacywetgeving : De Algemene Verordening Gegevensbescherming (per 25 mei 2018: de algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • AVG : Algemene Verordening Persoonsgegevens
 • Cookie: Een klein bestand dat via internet op jouw computer (het IP-adres van) wordt geplaatst en informatie over het bezoek aan de website www.wilkoknol.nl registreert

Artikel 1. Algemene toelichting

Wilko Knol mag privacy-gegevens niet zonder meer verwerken. De privacywetgeving is er ter bescherming van personen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van persoonsgegevens beperkt. Op grond hiervan en vanuit wie ik ben, gaat Wilko Knol zeer serieus met gegevens om. Op grond van deze wet heeft Wilko Knol de plicht om klanten:

 • Te informeren over de wijze waarop waarmee gegevens worden verwerkt
 • Te informeren met welk doel de gegevens worden verwerkt
 • Aan te geven welke derde partij de gegevens kan inzien
 • Ter verwerking van bepaalde gegevens expliciet toestemming te vragen

In dit Reglement wordt een toelichting gegeven hoe Wilko Knol met persoonsgegevens omgaat, zoals beschreven vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 2. De gegevens die Wilko Knol verzameld

Als je klant wordt of bent, de website bezoekt, je aanmeld voor de nieuwsbrief of gegevens ingeeft en verstuurd via het contactformulier, zal Wilko Knol de persoonsgegevens verwerken. Gegevens die Wilko Knol verzameld zijn:

 • Voor- Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast- en/of mobiel)
 • Website
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en Huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • IP-adres

Artikel 3. Met welk doel gebruikt Wilko Knol de gegevens

De gegevens worden verzamelt en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Om de overeenkomst die tussen de klant en Wilko Knol bestaat, financieel en administratief te kunnen afhandelen
 • Om de dienstverlening van Wilko Knol te kunnen leveren
 • Om de klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken
 • Om de dienstverlening te optimaliseren en verder te ontwikkelen

Door de gegevens te verstrekken is er toestemming om de gegevens voor bovenstaande doeleinden te gebruiken. Daarnaast zijn er een aantal van deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten wordt uitgevoerd. Wilko Knol verwerkt jouw gegevens hiermee op grond van artikel 8 sub a, b Wbp

Artikel 4. Jouw gegevens op www.wilkoknol.nl

Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een (gratis) workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt gedaan en in de toekomst geen email van Wilko Knol meer wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de email of door contact met Wilko Knol op te nemen. Je emailadres wordt direct verwijderd en zal niet worden bewaard.

Artikel 5. Beveiliging Persoonsgegevens

Wilko Knol heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die Wilko Knol verwerkt.

Artikel 6. IP-adressen en Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van de website www.wilkoknol.nl en om de inhoud van de advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies en IP-adressen gebruikt. Verder stellen deze gegevens Wilko Knol instaat om:

 • Te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt
 • Het functioneren van de website www.wilkoknol.nl en de inhoud van de website www.wilkoknol.nl te verbeteren
 • Om de producten/diensten of toepassingen op (potentiele) klanten beter af te stemmen
 • Ervoor te zorgen dat er niet telkens dezelfde informatie wordt ontvangen

Toelichting tot het plaatsen van cookies: Als je de website www.wilkoknol.nl bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we met het verkregen IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie als; hoe vaak de website wordt bezocht en welke pagina.

Artikel 7. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Wilko Knol zal de ontvangen persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken, tenzij;

 • De wet Wilko Knol verplicht tot verstrekking
 • Het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Wilko Knol is aangegaan
 • Hiertoe expliciet toestemming is gegeven

 

Artikel 8. Plichten / beveiligde toegang / geheimhouding / bewaartermijn

 • De gegevens worden enkel volgens de wet verwerkt, dit betekent (onder andere) dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een zorgvuldige en behoorlijke wijze overeenkomstig de wet en dit regelement.
 • De gegevens kunnen enkel en alleen door Wilko Knol (en indien van toepassing medewerkers) worden ingezien., tenzij anders in dit reglement vermeldt staat.
 • De gegevens worden door Wilko Knol beveiligd tegen onbevoegde toegang;
  • Indien van toepassing zal iedere medewerker over eigen inloggegevens beschikken om in te loggen in het digitale systeem
  • Indien van toepassing hebben alle medewerkers een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Wilko Knol verstrekte persoonsgegevens
  • Wilko Knol heeft technische maatregelen getroffen om het gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuk van derden, overeenkomstig de wet
  • De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomsten en de administratieve afhandeling.
  • Wilko Knol hanteert een bewaartermijn van 2 jaar na de laatste factuur/overeenkomst/dienst/bestelling/aankoop daarna zal Wilko Knol de gegevens verwijderen, Tenzij de wet anders voorschrijft, dan zal Wilko Knol zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

Artikel 9. Rechten

Er is altijd het recht om toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna Wilko Knol de gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevens verwerking op basis van de overeenkomst voorafgaand aan de intrekking.

 • Recht op informatie; het recht om te weten of en welke persoonsgegevens verwerkt worden en met welk doel
 • Recht van inzage; het recht van inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad
 • Recht op correctie en verwijdering; het recht voor het (deels) verwijderen of aanvullen of verwijderen van de persoonsgegevens, hiertoe is de uitzondering dat het bewaren van de gegevens van een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van enige wettelijke regeling bewaard dienen te blijven
 • Het recht van verzet; het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van de gegevens te verzetten
 • Het recht op dataoverdracht; het recht om de persoonsgegevens die bewaard zijn op te vragen om over te dragen aan een andere organisatie


Aanvragen omtrent het recht als omschreven, kunnen per mail worden aangegeven aan info@wilkoknol.nl. Indien het verzoek vanuit het recht wordt afgewezen, zal hierin uitleg worden gegeven. Beantwoording van de mail zal binnen een maand na ontvangst van de aanvraag worden beantwoord door Wilko Knol.

Indien er klachten zijn omtrent de wijze waarop Wilko Knol omgaat met de persoonsgegevens, kan dit kenbaar gemaakt middels info@wilkoknol.nl. En zal Wilko Knol de klacht indien mogelijk samen oplossen.

 

Artikel 10. Vindplaats

Dit reglement is op te vragen bij Wilko Knol en te vinden op de website www.wilkoknol.nl onder contact.