>
_WILKOKNOL_Logo_Liggend

Bel direct: 06 – 201 53 168

Persoonlijk betrokken
nalatenschapscoach financieel coach levensexecuteur vereffenaar executeur mentor bewindvoerder

Algemene Voorwaarden

Versie januari 2022

Een goede dienstverlening kan niet zonder duidelijke en heldere afspraken. Daarom heeft Wilko Knol afspraken en verwachtingen vastgesteld in zijn Algemene Voorwaarden. Zo weten u en ik waar onze verwachtingen zitten en onze afspraken op gebaseerd zijn.

De Algemene Voorwaarden zijn er dan ook voor u, de klant, te beschermen. Dit is het uitgangspunt voor Wilko Knol om dit met u te delen in het navolgende document.

 Begripsomschrijving; In de navolgende artikelen wordt verstaan onder:

  Opdrachtnemer : Wilko Knol

  Opdrachtgever : de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die met Wilko Knol een verbintenis aangaat en/ of de opdracht geeft

 

Artikel 1 Toepassingsgebied

 • 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, prijsopgaven en aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Wilko Knol deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 • 1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Wilko Knol uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • 1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Wilko Knol, voor de uitvoering, waarvan door Wilko Knol derden dienen te worden betrokken.
 • 1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden onverkort volledig van toepassing. Wilko Knol en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • 1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van   n of meerdere artikelen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar strekking’ van deze artikelen.
 • 1.6 Indien zich tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar strekking’ van deze voorwaarden.
 • 1.7 Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de artikelen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de artikelen van deze voorwaarden te verlangen.
 

Artikel 2 Aanbiedingen, offertes en overeenkomst

 • 2.1 Alle aanbiedingen van Wilko Knol zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, waarbij de prijsopgaven niet automatisch gelden voor toekomstige opdrachten.
 • 2.2 Offertes van Wilko Knol zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 (veertien) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
 • 2.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat Wilko Knol de door de opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt door middel van een elektronische of schriftelijke bevestiging en alle benodigde bescheiden en gegevens in het bezit van opdrachtnemer zijn en bovendien de eventueel overeengekomen termijnen zijn voldaan, dan wel op het moment dat Wilko Knol tot de uitvoering van een opdracht overgaat. Wilko Knol behoudt zich het recht voor een opdracht, zonder opgave van redenen, te weigeren.
 

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht

 • 3.1 Wilko Knol neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, conform de eisen van goed vakmanschap. Gezien de aard van de te leveren diensten kan zij echter geen garanties geven over het behalen van een bepaald resultaat.
 • 3.2 Wilko Knol zal, binnen de grenzen van de door haar aangeboden dienstverlening, rekening houden met redelijke wensen van opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Wilko Knol bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
 • 3.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Wilko Knol het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • 3.4 Opgegeven termijnen voor de levering door Wilko Knol van de diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 

Artikel 4 Medewerking opdrachtgever

 • 4.1 Opdrachtgever zal zich naar beste vermogen inspannen om alle medewerking te verlenen en zal Wilko Knol steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 • 4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Wilko Knol verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 • 4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat opdrachtgever zijn in artikel 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever en is Wilko Knol bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.
 • 4.4 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Wilko Knol gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die aan de zijde van Wilko Knol daardoor direct of indirect ontstaan.
 

Artikel 5 Tarieven en betaling

 • 5.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, per dagdeel, per dag of een vast honorarium overeenkomen.
 • 5.2 Alle tarieven zijn exclusief BTW en exclusief reis- en verblijfkosten, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
 • 5.3 Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van de cliënt, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag.
 • 5.4 Wilko Knol is gerechtigd om aan opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen. Pas na ontvangst van het voorschot zal Wilko Knol met de werkzaamheden aanvangen, tenzij anders overeengekomen. Het voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop het voorschot betrekking heeft.
 • 5.5 Indien opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van een factuur dient hij dat binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk bij Wilko Knol te melden. Indien opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt hij geacht de factuur te hebben aanvaard. Algemene Voorwaarden
 • 5.6 Indien opdrachtnemer met opdrachtgever een vast honorarium overeengekomen is, is de opdrachtnemer gerechtigd tot verhoging van dit honorarium zonder dat opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van het honorarium voortvloeit uit een veranderde wet – of regelgeving die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar was.
 • 5.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen zullen opdrachtnemer en opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs (verhoging of verlaging) en termijn van uitvoering.
 • 5.8 Opdrachtnemer kan niet aan zijn prijsopgave worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de prijsopgave, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 6 Geheimhouding en (wettelijke) bewaarplicht

 • 6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • 6.2 Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is het de opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van de adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen. Bovenstaande is wel toegestaan als dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit of gebeurt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van opdrachtnemer.
 • 6.3 Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan opdrachtgever verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn na het einde van de opdracht bewaard. Het dossier staat, tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door opdrachtnemer, steeds ter beschikking van opdrachtgever.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

 • 7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Wilko Knol zich alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar geleverde diensten, producten (waaronder ook documentatie) voor.
 • 7.2 Alle door Wilko Knol verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, werkwijzen, en andere geestesproducten van Wilko Knol, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van Wilko Knol worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, op welke wijze dan ook.
 • 7.3 Wilko Knol behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • 8.1 De aansprakelijkheid van Wilko Knol wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door de opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet van het lopende jaar.
 • 8.2 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Wilko Knol te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Wilko Knol wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
 • 8.3 Iedere aansprakelijkheid van Wilko Knol voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
 • 8.4 Opdrachtgever zal Wilko Knol vrijwaren voor alle aanspraken van derden, alsmede voor alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Budgetcoaching Van Iersel.

Artikel 9 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 • 9.1 Opdrachtgever heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen, er geldt voor een doorlopend contract een opzegtermijn van 3 maanden. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden. Het op het moment van beëindigen van de opdracht door de opdrachtgever verschuldigde honorarium dient door de opdrachtgever op factuurbasis overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 te worden voldaan.
 • 9.2 Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de opdrachtgever zoveel mogelijk blijven gediend. Het op het moment van beëindigen van de opdracht door de opdrachtgever verschuldigde honorarium dient door de opdrachtgever op factuurbasis overeenkomstig artikel G. te worden voldaan. Indien de overdracht van de werkzaamheden aan derden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarover genoemde termijn te voldoen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
 • 9.3 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen dan wel te annuleren, zonder enige verplichting voor opdrachtnemer tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 • 9.4 Wijzigingen in de bevoegdheid van de opdrachtgever of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover opdrachtnemer eerst van kracht zijn nadat opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. Opdrachtgever verplicht zich iedere vorenbedoelde wijziging per ommegaande schriftelijk aan opdrachtnemer te berichten.

Artikel 10 Toepassing recht en geschillen

 • 10.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 10.2 Geschillen tussen Wilko Knol en de opdrachtgever die voortvloeien uit of de overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering Wilko Knol van Diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer, tenzij de wet anders voorschrijft.
 • 10.3. Partijen zullen eerst een beroep op de bevoegd rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11 Wijzigingen van t0epassing op de algemene voorwaarden

 • 11.1 Wilko Knol is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden.

Artikel 12 Vindplaats

 • 12.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel en indien gewenst op te vragen bij Wilko Knol en te vinden op de website wilkoknol.nl